Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

International Search Partners AB
Göteborg ▪ Stockholm ▪ Malmö
+46 31 69 36 26 | info@ispa.se

Policy för hantering av kandidaters personuppgifter enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

Behandling av personuppgifter

International Search Partners AB (ISPA) behandlar och lagrar kandidaters personuppgifter, inklusive personnummer om sådant finnas angivet i, till ISPA, insända dokument (CV, betyg, personligt brev m.m.) som svar på en specifik utannonserad tjänst, som en ”spontanansökan” eller som ett led i ISPA’s searchverksamhet.  Detta dokument belyser förhållningssättet till den lagring som sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (1998:204).

Ändamål med behandling och lagring av personuppgifter

Behandling och lagring av de personuppgifter, som finns angivna i de insända dokumenten, sker helt inom ramen för ISPA’s Svenska eller Internationella rekryteringsverksamhet. Personuppgifter och dokument lagras och behandlas i register enbart i syfte att utgöra underlag för ISPA’s rekryteringsuppdrag.  Uppgifterna sparas även efter avslutade uppdrag för att kunna användas i framtida rekryteringsuppdrag. Uppgifterna och alla dokument behandlas strikt konfidentiellt av ISPA och av ISPA’s enskilda konsulter och rekryterare. Kandidaten vidtalas alltid innan uppgifterna lämnas till ny uppdragsgivare/tredje part.

Vem behandlar personuppgifterna?

Behandlingen utförs av International Search Partners AB, av konsulter och rekryterare inom Sverige knutna till ISPA genom avtal, samt företag utom Sverige knutna till International Search Partners Association.

Personuppgifter som behandlas

Alla uppgifter som finns angivna i alla insända dokument (CV, betyg, brev etc.), foton, noteringar från möten, intervjuer, telefonkontakter, e-mail korrespondens, samt övriga relevanta dokument för rekryteringen t.ex. testresultat, presentationsmaterial m.m.

Lagring

Alla personuppgifter lagras av ISPA under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificerats ovan eller i övrigt krävs enligt lag.

Personuppgiftsansvariga

Du kan när som helst be om att få dina uppgifter raderade/borttagna från ISPA’s arkiv genom att sända en begäran skriftligt per post till International Search Partners AB, Lilla Bommen 6, 411 04 Göteborg, org.nr 556543-5822, personuppgifts-ombud: Krister Lundell – krister.lundell@ispa.se

Förändringar i personuppgiftshanteringen

Denna information om behandling av personuppgifter kan komma att uppdateras för att spegla framtida förändringar avseende hanteringen av personuppgifter. Väsentliga förändringar kommer att annonseras i god tid innan en förändring genomförs. Vi uppmanar Dig att regelbundet läsa igenom denna information.

Rätten att ansöka om information

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som behandlas. Begäran om sådan information skall göras skriftligen per post och vara undertecknad.

Begäran sänds till: International Search Partners AB, Lilla Bommen 6, 411 04 Göteborg, org.nr 556543-5822. Personuppgiftsombud: Krister Lundell – krister.lundell@ispa.se

Rätten att begära ändring/komplettering av uppgifter

Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Begäran ställs också till ovan adress.

Godkännande av ISPA’s rätt att behandla och lagra insända/överlämnade personuppgifter

Genom att sända in mitt CV och andra dokument till ISPA, godkänner jag härmed att mina uppgifter och dokument, behandlas och lagras av ISPA i enlighet med denna Policy.

Senast publicerad: 190220 | Powered by SiteSmart